Start-Up

Consultanta proiecte cu finantare nerambursabila, antreprenoriat, start-up nation

România Start-up Nation

 1. Beneficiari eligibili
 • întreprindere infiintata după 30 Ianuarie 2017;
 • Asociatul/administratorul nu a mai avut/nu are acţiuni in alta firma cu acelaşi cod CAEN;
 • Beneficiarul angajează după aprobarea proiectului minim 2 persoane, recomandam ca cele
  doua persoane sa fie din categoria persoanelor defavorizate/şomere sau absolvente.
 1. Activităţi eligibile
 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din:
  unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme
  portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de
  noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 • Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înţeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
  clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar
  asimilate grupelor menţionate;
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerţ. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziţiei;
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart- uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci şi semiremorci, platforme, izoterme şi frigorifice, doc plutitor, şalupe maritime pentru călători, ambarcaţii fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare şi autovehicule cu destinaţie specială, cu excepţia vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Nu se finanţează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.

(1) Pentru activităţile de rent a car, şcoli de şoferi şi pilotaj, transporturi cu taxi-uri nu este
limitată valoarea maximă şi numărul de mijloace de transport achiziţionate.

(2) Pentru alte activităţi în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile
pentru toate activităţile  din  cadrul  programului  cu justificarea necesităţii  achiziţionăriiacestora în planul de afaceri, în limită maximă de 36000 lei şi maxim  1  autoturism /beneficiar.

(3) In cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea
eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de
transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis
pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea
activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare
al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi
  materiale;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de
  energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru efîcientizarea
  activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfăşurare a
  activităţii de comerţ, producţie sau servicii;
 • Salariile, utilităţile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) şi
  cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă.
  Salariile se decontează la nivelul maxim de 3137 lei brut/salariat/luna la care se adaugă
  contribuţiile aferente angajatorului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de
  cerere de rambursare pentru valoarea salariilor, utilităţilor şi chiriei aferente perioadei de după momentul semnării acordului de finanţare, pentru perioada de implementare. Nivelul de salarizare pentru locurile de muncă nou create prin program pentru salarii solicitate prin
  cererile de rambursare/plată, trebuie menţinut pe toată durata obligativităţii menţinerii
  acestora, respectiv 2 ani de la finalizarea implementării proiectului;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea şi promovarea activităţii solicitantului şi a
  produselor sau serviciilor, inclusiv promovare online si cheltuieli înregistrare domeniu fără
  hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la
  data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis şi pe toată perioada de monitorizare,
  în limita maximă a 8000 lei;
 • Active necorporale referitoare la brevete de invenţie, francize , etichetare ecologică;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfăşurate în România sau în altă ţară
  membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, în limita a maxim 3000 lei;
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanţii neplătitori de TVA conform
  Codului Fiscal;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul
  prezentului program şi implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8000 lei; Această
  activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii
  de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de
  consultanţă care au dreptul legal de a desfăşura acest tip de activitate, respectiv au activitatea
  de consultanţă în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată
  una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.
 • Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe şi software pentru comerţul on-line;
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului National de
  Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii SA.- IFN (FNGCIMM) în cazul
  garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiţii acceptate în cadrul programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

3. Ajutor financiar

 • Microintreprinderi:    100% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • întreprinderi mici:     100% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;
 • întreprinderi mijlocii: 100% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;

Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 200.000 Lei pentru fiecare beneficiar.